Reprise - 2011

Sakti Burman, Shyamal Dutta Ray, Ayesha Durrani, Laxma Goud, Vidya Kamat, Sanat Kar, Damon Kowarsky, Bose Krishnamachari, Rajan Krishnan, Ram Kumar, Baiju Parthan, Raghu Rai, Nausheen Saeed, Anjali Srinivasan and Adeela Suleman.
December 1, 2011 - January 14, 2012
New York

Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
   1 / 3   Next

Click to Enlarge
 
Detail Image