Miramontes

February 5 – 28, 2009

Press Release

Artist: Attiya Shaukat, Arvind Bais, Avadesh Yadav, Chittrovanu Mazumdar,
G.R. Iranna, Ganesh Haloi, Hukumlal Verma, Indrapramit Roy, John Tun Sein,
M.F. Husain, Mohan Malviya, Nagesh Sharma, Rathin Kanji, Sajal Sarkar,
Sanatan Saha, Seema Ghurayya, Shabnam Shah, Shobha Broota, Smriti Dixit,
Surendra Pal Joshi, Ramananda Bandopadhyay, Ritu Gurjal, Ravi Kumar Kashi,
Vandana Shourie, Mayyur Kailash Gupta, Aisha Hussain, and Rehana Mangi